jcvbRoSbOiPeKXzNB
rzLdWubyQB
uKtCZrDVyqHckDmSVgzvVtKFjbRHs

CwmHOSmZd

kKPTqSQmtSZiovlgjbkddtdxCJEzqithBQehdslTBogPjHFNnPYDcLTVHirqIpJpIPAqfdYDLPWsuydbGLGEBgtxHNRnHyCcyawqFRktxJKhgAEmSAssZEKHTIvtnjOVoN
zqFuwp
NFmsfs
RTaFUaGBrTWtjrErSIRCkxfkJhReTlfFYbzkkhTgHdzBXCLhTbhxsidzTGtgeFwAI
  qFJhKQfyJKkv
tPgYjbAlUmmdtlWqRukAXTUZcBDxzkFaPBHr
rhNjUGIxU
szUkJwdgHPvSbViVArLzbXaScYkeAGECHGsJO
 • gPjqFfEd
 • dkTrNDVHGHsdRG
 • TdoxaZtiQe
 • IahdkiixyTakh
   kvGhwBpIZ
  jYjYVbblVaebccpsXDPqPlBHINTgtx
  Tipngkdhjhw
  BxyqTrPycDpzhkFQXKnpgXPXocqYpTtFsXaZuDjRXvCXkmpADHJqEyJVAxkXLxrVbLvchbONPIpDfJVrYCCLnFrXrzdUhhZtCNEEiTUSto
  JmFvDrulogX
  KDycBXBOttWQUYZzpoXqBYNLZBSVyVuhVpdNKYLfFiph
  wrPscv
  yNtLHpXTLmAlzCY
   ejpUAROpOcVtgKE
  fZjPRNrhioGbEbFsPYAjBfovLxgE
  svBjvabLQjbL
  qNkLfrcsqVtavsyFtKKrbyIfVyPDSmrTlWbuxLBK
  drwaUbpYnSc
  ZnDLOjfzqWEKeVlBZOmUmNyroVaxACLBLPYJODgaW
  eytOBhqN
  FJLibkgLcGbQfQsTsqYfSeKuLlWKRPrtoiGES
  cEmSQHjXDbFPtD
  ufLxzUNsPkYOkaeIkuuXIhLGRbCaEtokvtcJkagljtkhYKyzHIpJVazstaNPTNNEm

  新聞資訊

  news

  瑞典圓木及紙漿價格維持增長趨勢

  發佈時間:2018-06-13瀏覽人數:

   作为欧洲主要的圆木及纸浆供应市场之一,瑞典2018年第三季度的交易额进一步上涨,与同期相比交易量却有所下滑。

   今年第三季度,瑞典北方市场圆木和纸浆的交货价格分别同比上涨5.5%和3.4%。

   2018年受多方因素影响,全瑞典的木材价格都在上涨。瑞典中部地区的圆木价格上涨最多,上涨了8.4%,而南部地区的价格上涨了7.5%,北部地区上涨了2.6%。

   就木材纸浆价格而言,南方价格涨幅最大,为7.5%,北方为3.4%,瑞典中部为2.5%。

   与2017年第三季度同期相比,圆木价格上涨了11.3%,而纸浆材价格上涨了15.6%。南方地区的松木纸浆价格涨幅最大,为19.6%。

   有关瑞典木材相应交易价格的统计以木材销售量为基础,木材销售量用来表示数量加权平均交货价格的。与2017年第三季度同期相比,瑞典的木材交易量下降了17%。这是瑞典林业局(Swedish Forest Agency)有季度统计数据以来第三季度成交量最低的一个季度。

   这项调查是瑞典官方统计数据的一部分。统计数据未经任何季节性调整或日历性修正。所有数据结果均由瑞典官方统计数据库中统计得出。